Αναφορά Κακόβουλου Λογισμικού

 

Τι είναι το κακόβουλο λογισμικό

Κακόβουλο Λογισμικό (malicious   software   / malware) είναι το λογισμικό το οποίο έχει προγραμματιστεί με στόχο να βλάψει την Εμπιστευτικότητα, Ακεραιότητα η/και την Διαθεσιμότητα ενός ή περισσότερων υπολογιστικών συστημάτων. Με την χρήση του κακόβουλου λογισμικού μπορεί κάποιος να υποκλέψει ευαίσθητες πληροφορίες, να χρησιμοποιήσει τους πόρους του συστήματος προς όφελος του επιτιθέμενου, να σταματήσει σημαντικές διεργασίες που είναι σημαντικές για την ορθή λειτουργία καίριων υποδομών και άλλα.

Ένα κακόβουλο λογισμικό μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Στην πρώτη  κατηγορία εντάσσονται αυτά χρειάζονται ένα καλόβουλο πρόγραμμα να προσκολληθούν και να τρέξουν μέσω αυτού και στην δεύτερη αυτά που μπορούν και εκτελούνται αυτόνομα.

Τα κακόβουλα λογισμικά μπορούν  να ταξινομηθούν ανάλογα με το τρόπο ενέργειας τους. Παραδείγματα αυτών είναι οι Ioi (Virus), Δούρειοι Ίπποι (Τrojan), Σκουλήκια (Worms), Rootkit και άλλα.

Επιπλέων πληροφορίες

Για επιπλέων πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στους παρακάτω συνδέσμους.